فاطمه کاکا

بنیان‌گذاری ها
کیداکد
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
کیداکد
مدیر عامل
از فروردین 1400
بازدیدهای اخیر