فرزاد بخشعلی نژاد

بنیان‌گذاری ها
تلاش نور شفق منطقه آزاد ماکو
بنیان‌گذار
استقلال تجارت آرسام منطقه آزاد ماکو
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
تلاش نور شفق منطقه آزاد ماکو
مدیر عامل
استقلال تجارت آرسام منطقه آزاد ماکو
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر