فرزین فردیس

سوابق هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
صباسل آریا
عضو هیئت مدیره
هم آوا
سرمایه گذاری ها
کشمون
بازدیدهای اخیر