فرشاد گوهری

بنیان‌گذاری ها
همیار آی تی
بنیان‌گذار
بازیاتو
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
همیار آی تی
بازدیدهای اخیر