فرشید شفیعی

اطلاعات تماس
بنیان‌گذاری ها
زیمایند
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
زیمایند
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر