فرهاد برخی

سوابق هیئت مدیره
نویان سیستم
رئیس هیئت مدیره
هلدینگ سرآمد
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر