فرهاد رضائی

سوابق هیئت مدیره
کوشا تجارت نوپدید
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر