فرهاد طاهری

سوابق شغلی
مدیر سرمایه گذاری
مرکز نوآوری رایان - تمام وقت
بازدیدهای اخیر