فرهام عمرانی

سوابق شغلی
مسئول تجهیزات پزشکی
شتابدهنده سلامت بلوهلث - تمام وقت
از اردیبهشت 1401
بازدیدهای اخیر