فرید افسری گرگری

بنیان‌گذاری ها
یورد گستر فخر ارس
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
یورد گستر فخر ارس
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر