فرید ملازاده

بنیان‌گذاری ها
آی اندیش
بنیان‌گذار
سنترپیوت
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر