فرید وارسته

سوابق شغلی
هماهنگ کننده و تحقیقات بازار
داناطب
بازدیدهای اخیر