لیلا درستی

سوابق هیئت مدیره
رز نیک صنعت آپادانا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر