لیلا صمیمی

company logoمدیر داخلیدرکارخانه نوآوری شیراز
سوابق شغلی
مدیر داخلی
کارخانه نوآوری شیراز - تمام وقت
بازدیدهای اخیر