مجتبی صبوری

سوابق شغلی
معاون هماهنگ کننده مراکز نوآوری
برنا
بازدیدهای اخیر