مجتبی نصیری نژاد

بنیان‌گذاری ها
ویرا
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر محصول
ویرا
بازدیدهای اخیر