مجید براتی

بنیان‌گذاری ها
مدیاکیت
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مسئول اجرایی و هماهنگی
ایلسا
افراک
بازدیدهای اخیر