مجید جمشیدی

بنیان‌گذاری ها
کانون تبلیغات و بازاریابی آوانگار
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر