مجید حقیقی

سوابق هیئت مدیره
مشاوران نیک پندار شریف
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر