مجید خاک پور

سوابق هیئت مدیره
فناوران اطلاعات خبره
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر