مجید سماواتیان

بنیان‌گذاری ها
سورین آزما انرژی
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
سورین آزما انرژی
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر