مجید عموئی

سوابق هیئت مدیره
مرکز نوآوری راشا
سوابق مشاوره
مرکز نوآوری راشا
بازدیدهای اخیر