محسن امینی نیک

سوابق هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
راد کاوان کیان الماس مهر
عضو هیئت مدیره
توسعه فناوریهای نوین کیان الماس مهر
بازدیدهای اخیر