محسن قیصری

بنیان‌گذاری ها
شتاب دهنده کاوش
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
شتاب دهنده کاوش
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر