محمدباقر ظروفچی

سوابق شغلی
تحلیلگر تکنیکال
صرافه
افراک
بازدیدهای اخیر