محمدحسین فکری

سوابق شغلی
مدیر تحلیل کسب و کار
برنا
بازدیدهای اخیر