محمدرضا اسدی

بنیان‌گذاری ها
مدرسه تجربه
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
مدرسه تجربه
بازدیدهای اخیر