محمدرضا خالصی

سوابق هیئت مدیره
طلاوران پارس فرآور
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر