محمدرضا ملائی فرد

سوابق هیئت مدیره
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر