محمدصادق حیدری

سوابق شغلی
مدیرمحصول
دی بوکینگ هتل - تمام وقت
مدیرمحصول
دی بوکینگ اقامتگاه - تمام وقت
بازدیدهای اخیر