محمدصادق ناظمی

سوابق شغلی
مدیرعامل
سخت کوشان آوای گل نرگس - تمام وقت
بازدیدهای اخیر