عکس پروفایل محمدعلی نژادیان

محمدعلی نژادیان

عکس پروفایل چترا محرک

عضوهیئت مدیرهدرچترا محرک

عکس پروفایل محمدعلی نژادیان

محمدعلی نژادیان

عکس پروفایل چترا محرک

عضوهیئت مدیرهدرچترا محرک

مدرس دانشگاه و کارآفرین

مدرس دانشگاه و کارآفرین

اطلاعات تماس

محمدعلی نژادیان
ایران، تهران، تهران
وب‌سایت شخصی محمدعلی نژادیان

بنیان‌گذاری ها

سوابق هیئت مدیره

سوابق تحصیلی