محمد اکبری

بنیان‌گذاری ها
سورین فربد ابتکار
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
سورین فربد ابتکار
مدیر عامل
از اسفند 1398
بازدیدهای اخیر