محمد اکبری

بنیان‌گذاری ها
یدکی لند
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
یدکی لند
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر