محمد جواد مرشدی

بنیان‌گذاری ها
فلفل زار
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
فلفل زار
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر