عکس پروفایل محمد جواد هادیان

محمد جواد هادیان

کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی

عکس پروفایل محمد جواد هادیان

محمد جواد هادیان

کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی

کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی

دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد نجف آباد1400-1402 سر دبیر نشریه فرهنگ پویا CNC & mechanichal Design

اطلاعات تماس

ایران، اصفهان
رایانامه

سوابق هیئت مدیره

سوابق مشاوره

سوابق تحصیلی