محمد جودی

بنیان‌گذاری ها
زاکولا
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
زاکولا
بازدیدهای اخیر