محمد سعیدی کیا

سوابق شغلی
رئیس هیئت امنا
بنیاد مستضعفان - تمام وقت
از تیر 1398
بازدیدهای اخیر