محمد قضائی پاکدهی

سوابق هیئت مدیره
بانک مشترک ایران - ونزوئلا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر