محمد مهدی شکری

بنیان‌گذاری ها
موری
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
موری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر