محمد مهدی محمدی

بنیان‌گذاری ها
مگ لند
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
آرمان موج فناور
رئیس هیئت مدیره
تولیدی تینار فوم خزر
بازدیدهای اخیر