مرتضی تقوایی

بنیان‌گذاری ها
انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی
بنیان‌گذار
بازدیدهای اخیر