مرتضی حاج بابائی

سوابق هیئت مدیره
سنجش پایش و ارزیابی راز
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر