مرتضی ستار

بنیان‌گذاری ها
قهرمان کوچولو
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مسئول تحقیق و بازاریابی
قهرمان کوچولو
بازدیدهای اخیر