مرجان استوارپور

بنیان‌گذاری ها
فارموژن
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
فارموژن
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر