عکس پروفایل مرصاد جهان تیغ

مرصاد جهان تیغ

مدیریت فروش درحوزه دندانپزشکی

عکس پروفایل مرصاد جهان تیغ

مرصاد جهان تیغ

مدیریت فروش درحوزه دندانپزشکی

مدیریت فروش درحوزه دندانپزشکی

توزیع و توسعه ایمپلنت های دندانی توزیع و توسعه مواد و اقلام ترمیمی و زیبایی توزیع اقلام و مواد اندو توزیع و توسعه اقلام و مواد پروتزی

اطلاعات تماس

سوابق هیئت مدیره