مسعود صدری

بنیان‌گذاری ها
اشراق گیتی
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
اشراق گیتی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر