مسعود فاخری

سوابق هیئت مدیره
مشاوران نیک پندار شریف
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر