مسعود عطار زاده

بنیان‌گذاری ها
پیشران شتاب سحاب
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
پیشران شتاب سحاب
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر