مصطفی امیری

بنیان‌گذاری ها
زرین اکسپرس
بنیان‌گذار
زرین پال
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
زرین اکسپرس
مدیر عامل
زرین پال
مدیر عامل
افراک
بازدیدهای اخیر